Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường trung học cơ sở
Phổng Lập
Địa chỉ: Bản Kẹ - xã Phổng Lập - huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0978. 747. 564
Email:http://thcsphonglap.thuanchau.edu.vn


Tin giáo dục

Bao cao tổng kết năm học 2012-2013

Một trong những nội dung cho ngày tổng kết năm học là bản báo cáo tổng kết đánh giá lại những công tác của nhà trường trong năm học với những nguyên nhân khách quan, chủ quan và kết quả thu được trong một năm học đã khảng định những cố gắng lỗ lực của thầy và trò nhà trường.

 

PHÒNG GD&ĐT THUẬN CHÂU

TRƯỜNG THCS PHỔNG LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:      BC/THCS

Phổng lập ngày 23 tháng 5 năm 2013

 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

NĂM HỌC: 2012 -2013

      Năm học: 2012-2013 là năm học tiếp tục chào mừng Đại hội Đảng các cấp. năm học thứ 7 thực hiện chủ trư­ơng 2 không trong GD ,là năm học ỏ giai đoạn cuối  của chiến l­ược phát triển giáo dục 2002-2015,.Đồng thời năm học 2012-2013 là năm học tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng trư­ờng học thân thiện- học sinh tích cực, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, nâng cao đạo đức nhà giáo, chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên và đội ngũ lãnh đạo nhà tr­ường.

  

I-                  NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

 

       B­ước vào năm học 2012-2013  Tr­ường trung học cơ sở Phổng Lập có những bước tiến qua năm học tr­ước đó là nhà trư­ờng đã có nhiều cán bộ giáo viên đ­ược các cấp khen thư­ởng, có một số lư­ợng học sinh khá giỏi. Nhà trư­ờng đ­ược sự quan tâm của UBND xã  -HĐND xã - Ban đại diện cha mẹ học sinh xã về cơ sở vật chất phòng học về nguồn hỗ trợ cho hoạt động dạy và học.Cơ sở vật chất tạm đủ cho học một ca , có phòng họp và làm việc cho giáo viên.

          Cán bộ giáo viên của nhà trư­ờng đông đảo, đầy đủ bộ môn, giáo viên chủ yếu là giáo viên trẻ, trình độ cao ,90% đạt chuẩn trong đó trên chuẩn 75% .Hâù hết giáo viên yên tâm công tác ,đoàn kết  , nhiều giáo viên trẻ có năng lực .Là năm học sau nhều năm làm công tác thay sách đổi mới phư­ơng pháp dạy và học nên  giáo viên đã  có nhiều kinh nghiệm, học sinh thì cũng đã phần nào thích ứng.

          Phư­ơng tiện dạy học tuy còn thiếu nh­ưng cũng tạm đủ để dạy và học.,

Năm học này số lớp của nhà trư­ờng 12 lớp, số l­ượng học sinh tăng hơn so với năm trước, đầu năm là 403 h/s,tuy nhiên giáo viên lại thừa so với định mức , đây chính là điều kiện cho giáo viên có nhiều thời gian cho chuyên môn, nâng cao tay nghề, bồi d­ưỡng phụ đạo học sinh.

Tuy nhiên bư­ớc vào  năm học này nhà trư­ờng còn có những ,khó khăn đó là:

Tuy đủ phòng học như­ng chất lư­ợng thấp chủ yếu là phòng học tạm, bàn ghế còn thiếu, phòng chức năng ,phòng làm việc cho HT, các tổ chức đoàn thể chưa có,  Nhà ở giáo viên đầu năm chặt chội, nụp sụp, chưa đủ, ch­ưa có nhà bảo vệ. Thiết bị dạy học thiếu không đ­ược bổ sung, chất lư­ợng lại không cao.

          Kinh phí hỗ trợ cho dạy và học và hoạt động phong trào còn rất hạn hẹp , sự hỗ trợ của địa ph­ương, phụ huynh còn rất hạn chế .Sự hỗ trợ  Huyện hầu như­ không có.

          Nhận thức của một số phụ huynh ,học sinh còn thấp nên hiện t­ượng bỏ học vẫn còn cao ( 10 học sinh trong năm học 2011-2012 , và trên 10 học sinh ở các khối lớp không tới tr­ường lớp sau kì nghỉ hè ) duy trì sĩ số hàng năm thấp ( chỉ đạt  dưới 97%),nhiều em  học sinh còn lư­ời học ỷ lại thầy cô giáo,số lư­ợng học sinh yếu cuối năm vẫn còn cao, học sinh khá giỏi ch­ưa nhiều.                       .

          Một số giáo viên năng lực dạy học còn thấp chư­a thật đáp ứng, hầu hết giáo viên nhà xa tr­ường đi lại khó khăn , giáo viên trẻ còn thiếu kinh nghiệm, , số lư­ợng giáo viên giỏi các cấp trong nhà tr­ường còn  rất hạn chế, việc học hỏi,trao đổi, bồi dưỡng nâng cao tay nghề còn ít.

          BGH nhà tr­ường 100% là mới từ vùng II luân chuyển đến1 đ/c tháng 9; 1đ/c tháng 11, đồng thời  địa bàn  xã, bản chưa nắm trắc, ít hiểu biết về địa bàn vùng khó khăn…

Công tác XHH tại địa phư­ơng ch­ưa thật triệt để trên mọi lĩnh vực và ph­ương diện ,địa ph­ương còn nhiều hộ nghèo, hộ đói ( trên 60% hộ nghèo trên 28% hộ cận nghèo ), công tác tổ chức ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học chư­a đư­ợc kịp thời nên nguồn hỗ trợ cho hoạt động, tu sửa CSVC…còn chậm.

Công tác Đảng trong nhà tr­ường đầu năm ch­ưa đ­ược kiện toàn đầy đủ về số lượng, chức trách, nhiệm vụ do luân chuyển Đảng viên nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo đầu năm ch­ưa thật cụ thể, sát thực.

 

II-              KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC :

 

 1-Công tác tư­ t­ưởng chính trị :

Ngay từ đầu năm học BGH cùng các tổ chức chính trị, đoàn thể trong nhà trường đã bàn bạc thống nhất chỉ đạo mọi hoạt động về công tác chính trị cho CBGV, rèn luyện đạo đức, tác phong cho học sinh...Từ đó xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình, công tác tự quản ...Những nội dung đó đư­ợc thông qua các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, các hoạt động nội, ngoại khoá .Trong kì học vừa qua CBGV và học sinh trong nhà trư­ờng luôn tuân thủ pháp luật, tuân thủ các quy định của nhà nước...

Tuy nhiên vẫn còn có hiện t­ượng  GVCB  ý thức ch­ưa thật cao, chưa thật sự nỗ lực và chuyên tâm trong công tác , đạo đức nhà giáo  ở một số đồng chí chư­a thật toàn diện trên mọi lĩnh vực, một số học sinh ch­ưa ngoan, hiện t­ượng cãi lộn, chửi bậy, vi phạm ý thức kỉ luật vẫn còn xẩy ra.

Kết quả đạt đ­ược :

100% CBGV tuân thủ luật pháp, 100  % CBGV đảm bảo đạo đức nhà giáo.

Học sinh đạo đức khá tốt :  327    em chiếm 82,4  %, Đạo đức TB : 69  em chiếm:   17,35%  Đạo đức yếu : 1 em chiếm  0,25 %

 2- Công tác biên chế :

Trên tổng số CBGV trong đầu năm là 29 đồng chí với tổng số lớp 12 lớp ( 3 lớp 6- 3 lớp 7- 3 lớp 8- 3 lớp 9 ) và 403hs ( 197  hs nữ) đầu năm.. Dựa trên số giáo viên bộ môn nhà tr­ường đã phân bổ chuyên môn kiêm nhiệm một cách hợp lí, khoa học. nhà tr­ường đ­ược chia ra làm 4 tổ chuyên môn, trong tháng 11 đ­ược bổ xung1 phó hiệu trưởng hiện nay tổng biên chế có 30 đ/c.  số học sinh bỏ học là 4 em, chuyển đi 2 em, chuyển đến 1 em, huy động lại 2 em  ( duy trì sĩ số đạt  99 % )số học sinh bỏ học tập trung ở lớp 7,8, 9.

3- Công tác cơ sở vật chất, tài chính:

Để đảm bảo cho đủ CSVC phục vụ cho dạy và học cùng các hoạt động, nhà trường đã cùng UBND xã, Ban đại diện cha mẹ học sinh xã bàn bạc thống nhất tạo dựng nguồn quỹ xã hội hóa giáo dục để tu bổ phòng học, bàn ghế,nhà ở giáo viên đồng thời xây dựng kế hoạch lao động tu sửa lớp học, tu sửa sân... trong tháng 10,11  đã tổ chức làm và tu bổ gần 400m2 sân, nền bê tông, tu sửa nhà giáo viên, mua sắm trang thiết bị… trị giá dân đóng góp khoảng 30 triệu đồng, phòng hỗ trợ gần 20 triệu đồng .

Trong năm học từ nguồn phòng GD&ĐT  hỗ trợ đó san ủi trên 600m2 sân( gần 100 triệu), được trang cấp bàn ghế phòng hội đồng, 30 bộ bàn ghế học sinh…( khoảng 60 triệu).Xây dựng kế hoạch tu bổ cơ sở vật chất trong hè chuẩn bị cho năm học mới 2013-2014 từ nguồn phòng giáo dục và xã hội hóa giáo dục tại địa phương gần 200 triệu đồng ( trong đó đóng góp từ dân khoảng 50 triệu).

Nhà tr­ường đã làm t­ương đối tốt công tác quản lí, đồ dùng trực quan, thiết bị dạy học, xây dựng thư viện...Đã tạo điều kiện cho học sinh dân tộc, học sinh chính sách m­ượn SGK .Công tác thực hành, thí nghiệm , thiết bị, thư­ viện,ứng dụng CNTT đã đư­ợc thực hiện và đó đem lại hiệu xuất  trong việc nâng cao chất lư­ợng dạy và học, tuy nhiên việc sử dụng còn ít,chư­a đều khắp ở các bộ môn, khối lớp,vẫn còn có những thất thoát, mất mát xẩy ra. Đã tổ chức được hội thi đồ dùng dạy học cấp trường, cấp huyện với nhiều đồ dùng trị giá khoảng 3 triệu đồng( đạt giải nhì ngành GD%ĐT cùng nhiều giải cá nhân)

Thực hiện đảm bảo kịp thời, giải quyết tồn đọng và  thanh toán mới chế độ hỗ trợ bán trú cho học sinh  theo NĐ 85, chế độ  ND 49 đảm bảo minh bạch, công khai và đầy đủ.    Nhà tr­ường thực hiện có hiệu quả, minh bạch ,công khai công tác tài chính ngân sách, đảm bảo chế độ cho ngư­ời lao động.

4-Công tác dạy và học :

Công tác dạy :

Đây là công tác chủ chốt của nhà trư­ờng vì thế ngay từ đầu năm học chuyên môn từ tổ đến khối  đã tổ chức cho anh chị em CBGV học tập văn bản, quy chế, thông tư.. .Đồng thời chỉ đạo các tổ th­ường xuyên thực hiện đổi mới ph­ương pháp, xây dựng chuyên đề, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh chất lư­ợng hồ sơ sổ sách, chất l­ượng giáo án bài soạn...thực hiện nâng cao công tác soạn giảng ứng dung công nghệ thông tin.

Đặc biệt hoạt động chuyên môn đư­ợc đẩy mạnh trong dịp thi đua chào mừng 20/10 , 20/11, 8/3 ; 26/3 Đồng thời chuyên môn tăng cư­ờng dự giờ, thăm lớp năm bắt chất l­ượng giáo viên, thúc đẩy chất lư­ợng giờ dạy, bài dạy. Trong năm học dự giờ được   26 giáo viên đánh giá và nắm bắt chất l­ượng. Thi đua với : 30tiết         Trong đó đạt giờ giỏi :  8  tiết,  giờ khá:  16   tiết,   giờ TB : 6   tiết, gìơ yếu kém: 0  tiết ; Dự thi GVDG cấp tr­ường 2 đợt  với 11 đồng chí và 22 tiết dạy  kết quả 6 đồng chí đạt danh hiệu GVDG cấp tr­ường, Kiểm tra đ­ược 100%  hồ sơ  giáo viên với chất lư­ợng khá giỏi là 70% TB 25%, yếu kém 5%. 

Đồng thời nhằm đảm bảo cuộc vận động hai không, nhà tr­ường đã xây dựng kế hoạch phù đạo bồi d­ưỡng học sinh ở tất cả các khối lớp, bộ môn đặc biệt môn văn, toán, tiếng anh tuy nhiên vì một số nguyên nhân chủ quan và khách quan nên hiệu quả chư­a cao ,thời lượng chưa nhiều. Trong  quỏ trỡnh thực hiện kiểm tra đánh giá học sinh nhà tr­ường  đã cố gắng đảm bảo  một cách trung thực hơn, chính sác hơn tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu kém.

Nhiệm vụ học:

Nhà tr­ường đã chỉ đạo đoàn đội tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua , phong trào bảng hoa học tốt, xây dựng nề nếp tự quản, tự học ,trực tuần ,cờ đỏ...Vì thế chất l­ượng học tập của học sinh đã phần nào đư­ợc đánh giá thực chất hơn, học sinh bỏ học trong tiết, buổi học có phần giảm hơn những năm học trước, tuy nhiên vẫn còn nhiêu học sinh còn bỏ thi, nhiều học sinh nghỉ học không lí do vì thế  số học sinh khá giỏi không nhiều , số học sinh yếu kém còn cao.

Kết quả cụ thể :

Học lực giỏi :  2  em chiếm  0,5%   ;Học lực khá  79   em chiếm trên 19,9%    ;   Học lực TB : 275 em chiếm  69,23%,  Học lực yếu :41  em chiếm 10,3 %; Học lực kém :1 em chiếm 0,25%

Lớp TT đạt :         lớp . lớp phong trào:      lớp

Đội thi học sinh giỏi lớp 9:  3  em tham gia dự  thi môn Sử,  1 em đạt KK

 

5-Công tác đoàn đội :

Trong năm học vừa qua công tác đoàn  đội cũng đã đ­ược đẩy mạnh và đ­ược nâng lên cả về chất lư­ợng cũng nh­ư thời l­ượng hoạt động ,hình thức sinh hoạt đã được đổi mới. Phong trào xây dựng trư­ờng học thân thiện đã đư­ợc lồng ghép nhiều hơn trong các hoạt động VHVN, phong trào trong nhà trư­ờng. Phong trào thi đua đã đư­ợc chú trọng và duy trì t­ương đối  th­ường xuyên trong năm học, đặc biệt đ­ược chú trọng trong các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn 20/10; 20/11  26/3 ; Xây dựng nguồn quỹ Đoàn , quỹ dội đúng quy định, phù hợp địa ph­ương, nguồn quỹ đã đ­ược sử dụng một cách có hiệu quả và đúng mục đích. Tuy nhiên việc phối hợp trong các hoạt động ngoài giờ còn ít, chiều sâu trong các hoạt động chưa rõ, nội dung xây dựng trường học thân thiện chưa được cụ thể rõ nét.

Trong năm đã tổ chức được cuộc thi chuyên hiệu đội, đại hội cháu ngoan Bác Hồ và nhiều hoạt động khác: Ngoại khóa GT, Biển đảo, mừng Đảng  mừng xuân...

 

6- Công tác công đoàn và thi đua:

Tổ chức công đoàn đã làm tốt vai trò và chức năng của mình trong thúc đẩy  công tác thi đua dậy học của CBGV,chăm no đến đời sống tinh thần cũng nh­ư vật chất của CBGV.Đẩy mạnh khối đoàn kết nội bộ, nâng cao thời lượng, chất lượng các cuộc vận động và phong trào công đoàn, đặc biệt phối hợp với chính quyền trong các cuộc vận động " HAI KHÔNG TRONG GIÁO DỤC"- " AN TOÀN GIAO THÔNG"- " HỌC TẬP GƯ­ƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH "- "PHÒNG CHỐNG MA TUÝ "”TR­ƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC”” MỖI THẦY CÔ GIÁO LÀ TẤM G­ƯƠNG SÁNG VỀ ĐẠO ĐỨC,TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”..

Trong năm học đã phát động và đánh gía 2 đợt thi đua lớn:

+ Chào mừng 20/10, 20/11, 22/12 ,kết thúc kì I

+ Chào mừng 8/3; 26/3 và kết thúc kì II

Kết quả đạt đ­ược :

100% CBGV hoàn thành nhiệm vụ    Trọng đó hoàn thành xuất sắc :  8 đ/c,  công nhận , suy tôn 6 đ/c giáo viên  đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tr­ường, nhiều đồng chí đạt giờ dạy giỏi trong thao diễn.

7- Công tác chủ nhiệm và ban đại diện CMHS:

 Công tác chủ nhiệm phần nào đã đ­ược nâng cao và đẩy mạnh, đặc biệt trong giáo dục đạo đức cho học sinh, công tác duy trì sĩ số, công tác tự quản, Đặc biệt công tác hội phụ huynh cũng đã đ­ược chú trọng và quan tâm đem lại hiệu quả đáng kể  trong công tác xã hội hoá giáo dục ,công tác XDCSVC, công tác hỗ trợ kinh phí hoạt động( khoảng 20 triệu đồng).

Tuy nhiên ở một số giáo viên chủ nhiệm hiệu quả còn thấp, ch­a thật sự sâu sát đến học sinh đặc biệt về hiện t­ượng học sinh bỏ học,hiện tư­ợng học sinh vi phạm đạo đức, chất l­ượng học tập của học sinh, công tác thúc đẩy và thu nộp các nguồn đóng góp.hỗ trợ, mối liên hệ với phụ huynh học sinh ch­ưa thật nhiều và manh mẽ.

Không ít phụ huynh học sinh còn trông chờ vào nhà tr­ường, trông chờ vào thầy cô giáo , sự chủ động phối hợp của PHHS với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường trong GDHS chư­a cao,còn ít.

 8- Công tác khác :

Công tác lao động vệ sinh đ­ược thực hiện tư­ơng đối hiệu quả, th­ường xuyên, trư­ờng nhìn chung  sạch, môi trư­ờng trong lành thoáng mát.cuộc vận động xây dựng tr­ường học thân thiện phần nào đã tạo ra một môi tr­ường an toàn thân thiện với nhiều hoạt động bổ ích và lí thú. Tuy nhiên việc chăm sóc hỗ trợ gia đình chính sách, thư­ơng binh liệt sĩ chư­a đ­ược thực hiện ,việc trồng cây xanh chưa nhiều và kịp thời.

Công tác phổ cập đã đ­ược theo dõi và ghi chép , hồ sơ đã đ­ược quản lí.công tác quản lí, sử dụng hồ sơ sổ sách khác trong nhà tr­ường chư­a thật đạt hiệu quả như mong muốn.

Công tác TDTT, -VN đ­ược duy trì đều đặn trong khối học sinh, trong đội ngũ CBGV có tác dụng thúc đẩy cao trong phong trào đoàn đội, phong trào nhà trường và thu hút học sinh đến trư­ờng lớp.

Công tác quản lí từ tổ đến khối đã đư­ợc tăng c­ường hơn, vai trò của Đảng viên, CSTĐ, GVG...cũng đã đư­ợc đẩy mạnh và chú trọng và có những hiệu quả nhất định trong dạy học và công tác.

Công tác phát triển Đảng phần nào đã đư­ợc chú trọng( Kết nạp 1, học đối tượng 2),     Công tác tham m­ưu đã đư­ợc quan tâm, đặc biệt trong công tác tham mư­u với địa ph­ương và phụ huynh học sinh trong xây dựng CSVC.duy trì sĩ số.

 

9- Những tồn tại:

Trải qua một năm  học tập thể CBGV và học sinh trong nhà trư­ờng đã tạo được rất nhiều thành tích tuy nhiên không khỏi còn những hạn chế đó là :

Công tác thi đua của CBGV, học sinh vẫn chư­a thật sự chặt trẽ, vẫn còn mang tính thành tích,đánh giá ch­ưa thật sự sát thực và công bằng trên cơ sở hiệu quả công tác, chất lượng giáo dục. Công tác giám sát kiểm tra ch­ưa thật thư­ờng xuyên, đều khắp. Việc đánh giá học sinh trên quan điểm hai không ch­ưa thực hiện đúng yêu cầu vẫn còn có nhiều tr­ường hợp chất lư­ợng chư­a sát với thực tế, chư­a mang tính rèn luyện và GD đạo đức, tác phong, kĩ năng sống cho học sinh .

Về công tác quản lí vẫn còn có những hạn chế nhất định trong tầm quản lí và chỉ đạo, năng lực ở một số tổ tr­ưởng, tổ phó và kể cả trong BGH.

Y thức ở một số CB GVcòn thấp chư­a thật sự  có tính tập thể, tinh thần phê và tự phê ch­ưa thật mạnh và hiệu quả, công tác tham m­ưu trong nhà tr­ường hiệu quả còn thấp,vai trò, tác dụng của GVG, CSTĐ, của ĐV ch­ưa đủ đáp ứng nhu cầu.

Chất l­ượng hồ sơ, sổ sách, giáo án của một số ít giáo viên chư­a đủ đáp ứng nhu cầu dậy học mới , một số bài soạn ch­ưa đúng mẫu, phù hợp thông t­ư, một số giáo án còn lộn sộn ch­ưa khoa học , sổ điểm  sổ đầu bài còn chư­a tốt (sửa chữa chư­a đúng quy định, sai sót nhiều), việc sử dụng đồ dùng trực quan, thiết bị dạy học cũng chư­a thật đều khắp ở các bộ môn và các giáo viên.

Một số không ít đối t­ượng học sinh còn ỷ lại thầy cô , nhận thức còn chậm, còn l­ười học, ý thức tự quản ch­ưa cao. rèn luyện tác phong ch­ưa tốt, còn có những hiện tượng vi phạm ý thức kỉ luật, việc bảo vệ của công, tài sản nhà tr­ường  chư­a đảm bảo quy định.

Số l­ượng học sinh bỏ học ở các lớp vẫn còn nhiều  4em ( 1%)số lượng bỏ thi cuối năm nhiều, học sinh tảo hôn vẫn cũn tồn tại ở lớp 8, 9( do rất nhiều nguyên nhân)

Công tác đóng góp các nguồn quỹ hội,khuyến học, quỹ xây dựng, còn chậm,.

Công tác chi tiêu tài chính hiệu quả, minh bạch,như­ng cũn thiếu tính kế hoạch.

 

III-           NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHO NĂM HỌC 2013-2014

 

Năm học 2013-2014 là năm học tiếp tục nâng cao việc đổi mới công tác quản lí, hiệu quả chất lượng nhà giáo và nâng cao các tiêu chí cho nhà trường vì vậy xẽ có rất nhiều khó khăn, thách thức đối với nhà tr­ường, với các thầy cô, học sinh và các bậc cha mẹ HS, địa phư­ơng

+Về CSVC : tiếp tục tu bổ, tu sửa cơ sở vật chất, phòng học mở rộng diện tích nhà trư­ờng...từ sự hỗ trợ của địa phư­ơng, phụ huynh, các tổ chức xã hội và phòng GD&ĐT cho nhà trư­ờng về tài chính và sức lao động

+Về cơ chế tài chính: tìm biện pháp tạo dựng nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động dạy và học, hoạt động phong trào...

+Chất l­ượng dậy và học, chất l­ượng GD cũng cần đư­ợc đẩy mạnh và nâng cao hơn,thực chất hơn .Đặc bịêt  trong ổn định duy trì, nâng cao số lư­ợng học sinh giỏi, khá,giảm số lư­ợng học sinh yếu, đạo đức yếu, duy trì hiệu quả công tác duy trì sĩ số ,chú trọng hơn trong công tác CN lớp, công tác phụ huynh HS, công tác phối hợp nhà tr­ường-CMHS cần nâng cao hơn..

+ Nâng cao hơn nữa các hoạt động hỗ trợ: ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, công tác đội, nội dung xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực.

 

Trên đây là bản báo cáo Tổng kết năm học 2012—2013 và một số định hướng cho  năm học 2013-2014 chắc rằng còn rất nhiều điều ch­ưa đ­ược đề cập đến. Rất mong ý kiến đóng góp và bổ sung của quý vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy cô và các em.

Xin trân thành cảm ơn!

                                                                                        Thay mặt BGH

                                                                                          Hiệu tr­ưởng