Mua hàng giảm giá | Thiết kế website | Thiết kế website chuyên nghiệp

Trường trung học cơ sở
Phổng Lập
Địa chỉ: Bản Kẹ - xã Phổng Lập - huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0978. 747. 564
Email:http://thcsphonglap.thuanchau.edu.vn


Chi bộ đảng

Kế hoạch sửa chưa khuyết điểm của cấp ủy sau KĐ NQTW 4

/Data/upload/files/KE%20HOACH%20KH%c4%82C%20PH%e1%bb%a4C.docx

ĐẢNG ỦY XÃ PHỔNG LẬP

CHI BỘ THCS PHỔNG LẬP 

*

                  Số:…. KH/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Phổng Lập, ngày 5 tháng 5 năm 2012

 

 

 

KẾ HOẠCH

Khắc phục khuyết điểm , hạn chế của tập thể lãnh đạo cấp ủy sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

 

Thực hiện kết luận  số1278-KL/HU ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ban thường vụ huyện ủy về giao các cơ quan, đơn vị và cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa và khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; căn cứ kết luận ( báo cáo số 06) của chi bộ trường THCS Phổng Lập về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Cấp ủy, chi bộ trường THCS Phổng Lập xây dựng kế  hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm như sau:

1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của Đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

1.1. Khuyết điểm:

Tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên, của chi bộ đôi khi còn nể nang, chưa mạnh dạn.

Công tác nghiên cứu và khả năng vận dụng Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của tập thể chi bộ có lúc còn chưa sâu và chưa kịp thời.

Năng lực triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ còn hạn chế, chưa ngang tầm và đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số đồng chí đảng viên trong chi bộ trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đôi lúc còn hạn chế.

1.2. Biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém:

Đổi mới nội dung, phương pháp trong sinh hoạt chi bộ phù hợp với tình hình, đặc điểm công tác chuyên môn của chi bộ tránh dập khuôn, máy móc.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ chấp hành nghiêm việc đẩy mạnh việc“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” .

Nâng cao vai trò đảng viên, tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình, dân chủ hóa ở đơn vị.

1.3. Thời gian hoàn thành: tháng 5 /2013 đến tháng 5 năm 2014

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.1. Khuyết điểm

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác của một số đồng chí trong chi bộ có mặt còn hạn chế dẫn đến công tác tham mưu quy hoạch cán bộ vào diện chưa đáp ứng yêu cầu.

2.2. Biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém:

 Đề xuất với Ban thường vụ Đảng ủy tăng cường cán bộ, đổi mới, cơ cấu lại cấp ủy đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ .Tập huấn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

2.3. Thời gian hoàn thành: tháng 5/2013 đến tháng 12 năm 2013

3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cua người đứng đầu các cấp chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng.

3.1. Khuyết điểm

Tình trạng một số đồng chí được phân công thực hiện nhiệm vụ chất lượng hiệu quả thấp, chưa năng động sáng tạo chủ động trong công việc được giao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát trong đảng , kỷ cương, kỷ luật theo quy định của một bộ phận nhỏ đảng viên trong chi bộ có lúc chưa thường xuyên.

.3.2. Biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém:

 Mỗi đảng viên trong chi bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lí luận chính trị.

Đẩy mạnh và kiên quyết trong công tác kiểm tra giám sát, kỉ luật đảng, thực hiện đầy đủ nghiêm minh các quy định,quy chế, điều lệ.

2.3. Thời gian hoàn thành: tháng 5/2013 đến tháng 9 năm 2014

Trên đây là kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI của cấp ủy, chi bộ trường THCS Phổng Lập.

 

Nơi nhận:

  • BTV huyện ủy
  • Đảng ủy xã Phổng Lập
  • Lưu VP

T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

Lê Quốc Trung

 

ĐẢNG ỦY XÃ PHỔNG LẬP

CHI BỘ THCS PHỔNG LẬP 

*

                 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Phổng Lập, ngày 5 tháng 5 năm 2012

 

 

 

KẾ HOẠCH

Khắc phục khuyết điểm , hạn chế của cán bộ lãnh đạo ,quản lí sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

 

Họ và tên: Lê Quốc Trung

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng trường THCS Phổng Lập.

Là đảng viên thuộc chi bộ trường THCS Phổng Lập -  Đảng ủy xã Phổng Lập

 

Thực hiện kết luận  số1278-KL/HU ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Ban thường vụ huyện ủy về giao các cơ quan, đơn vị và cá nhân xây dựng kế hoạch sửa chữa và khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; căn cứ kết luận 01 của chi bộ trường THCS Phổng Lập về kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo theo nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Tôi xây dựng kế  hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm như sau:

1. Về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một số bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của Đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

1.1. Khuyết điểm:

Việc học tập  và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thường xuyên, liên tục.

1.2. Biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém:

Tiếp tục và nâng cao thời gian, hiệu quả và chất lượng việc“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Gắn kết với nhiệm vụ của đơn vị và bản thân.

Nâng cao vai trò đảng viên, tinh thần đấu tranh phê và tự phê bình, dân chủ hóa ở đơn vị.

1.3. Thời gian hoàn thành: tháng 5 /2013 đến tháng 5 năm 2014

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2.1. Khuyết điểm

Đôi lúc chưa linh hoạt, mềm dẻo trong quản lí, chỉ đạo đơn vị, chưa mạnh dạn, kiên quyết trong quản lí để phù hợp với tình hình phát triển của xã hội.

2.2. Biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém:

 Đề xuất với Ban thường vụ Đảng ủy tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Vận dụng linh hoạt các quy định, quy chế , điều lệ để giải quyết công việc và chỉ đạo , quản lí đảng viên, viên chức.

2.3. Thời gian hoàn thành: tháng 5/2013 đến tháng 12 năm 2013

3. Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cua người đứng đầu các cấp chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng.

3.1. Khuyết điểm

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát trong đảng , kỷ cương, kỷ luật theo quy định trong chi bộ , đơn vị chưa thường xuyên, liên tục.

.3.2. Biện pháp khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém:

 Đẩy mạnh và kiên quyết trong công tác kiểm tra giám sát, kỉ luật đảng, thực hiện đầy đủ nghiêm minh các quy định,quy chế, điều lệ.

2.3. Thời gian hoàn thành: tháng 5/2013 đến tháng 9 năm 2014

Trên đây là kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XI của cá nhân tôi.

 

Nơi nhận:

  • BTV huyện ủy
  • Đảng ủy xã Phổng Lập
  • Lưu VP

Người viết kế hoạch

 

 

 

Lê Quốc Trung